Османското наследство между заличеното минало и възможностите на бъдещето?

Разглеждаме сложната динамика, маркирана от унищожаването, опазването, грижата и потенциала за преосмисляне на оспорваното османско наследство в съвременния контекст. Чрез изследване на историческите заличавания и свързаните с тях културни трансформации, докладът се занимава със сложния терен, където останките от османското минало се пресичат със съвременните реалности и променящата се градска среда. Въз основа на примери от България и по-широкия балкански регион се проблематизира как изтриването на миналото формира днешните разкази и идентичности, като същевременно се търсят възможности за споделено бъдеще, които преосмислянето на османското наследство може да предложи.