Разширението на урбанизираните територии по българското Черноморие – необходимост от защитни мерки

Изследва се механизмът на разширение на урбанизираните територии за сметка на земеделски земи с висока бонитетна, биологична или ландшафтна стойност на част от българското Черноморие. Проследява се логиката и целите на законовата база в устройственото планиране и липсващият компонент в нея – интегриране на Европейската конвенция за ландшафта при проектиране или изменение на общ устройствен план. На база теренно проучване и пространствени данни и анализи, изтъкват се недостатъци при обосноваване на разширение на населени места. Предлагат се подходи и защитни мерки при последващи разработки или изменения на ОУП.