Жилищна, класова и расова несправедливост в съвременния капитализъм

Жилищната политика стои в центъра на всяка политическа икономия. Тя играе ключова роля и при трансформацията от държавен социализъм към неолиберален капитализъм в Южна и Източна Европа. Румънският пример илюстрира как приватизацията на бившия държавен жилищен фонд, малкият брой новопостроени социални жилища, както и ориентираният към печалбата сектор строителство на недвижими имоти, подкрепян от държавата, създават жилищни неравенства. Неравенствата засягат основно хората с ниски и средни доходи и лишават от достъп до жилища расиализирани групи. Затова активистите трябва да признаят, че справедливото управление не може да провежда справедлива жилищна политика, ако не е придружена от икономически политики в полза на нуждите и интересите на трудещите се класи.